XIPSET és una empresa tecnològica especialitzada en solucions de cloud computing amb seu a Valls (Tarragona) i a Barcelona.

A través dels nostres datacenters propis tier3+ situats en territori nacional i avalats per les certificacions oficials més exigents a nivell de seguretat, operativitat i rendiment oferim serveis cloud, a empreses a tot el món.

Avís Legal y Política de Privacitat

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (#en endavant LSSIICE
SOLUCIONS IT XIPSET SL amb CIF B55688345 amb domicili a Carretera de Tarragona 1 de 43800 Vslls (Tarragona) i adreça electrònica info@xipset.net, manifesta que són de la seva propietat:

– el domini web xipset.net
– els perfils i pàgina en les seguents xarxes socials:
·  Instagram: solucionsitxipset
·  Facebook: xipsetinformatica.serveisinformatics
·  Linkedin: xipset-informàtica

Que SOLUCIONS IT XIPSET SL està inscrita en el Registre Mercantil de xxxx, a Tom xxx, fulla xxxx

SOLUCIONS IT XIPSET SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet o presència en línia en les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei, SOLUCIONS IT XIPSET SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en els seus mitjans en línia.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials de ( Nom de l’entitat ) estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d’Internet o xarxes socials de ( Nom de l’entitat ) poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de SOLUCIONS IT XIPSET SL o les seves llicencies. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de SOLUCIONS IT XIPSET SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés en el Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

XARXES SOCIALS

L’usuari farà falta que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per a poder interactuar SOLUCIONS IT XIPSET SL i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així es realitza, SOLUCIONS IT XIPSET SL tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos. Si l’usuari no desitja que SOLUCIONS IT XIPSET SL pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell farà falta que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com a amistat, seguidor o usuari.
Les actuacions que realitzi SOLUCIONS IT XIPSET SL podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social s’un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de SOLUCIONS IT XIPSET SL en quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest mitjans en línia.
La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades en la xarxa social de referència en el moment oportú, i amb la seva participació, implicarà que l’usuari ha acceptat les mateixes.
Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials serà sota la seva responsabilitat i farà falta que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents links:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms
Instagram : https://help.instagram.com/
Twitter: https://twitter.com/es/tos
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza al fet que les dades personals facilitades en els mitjans en línia siguin incorporades i tractades en els fitxers responsabilitat de SOLUCIONS IT XIPSET SL amb domicili a Carretera de Tarragona 1 de 43800 Valls (Tarragona)

Si aquestes dades la seva facilitades en ficar-se en contacte amb nosaltres, aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Contactes, responsabilitat d’aquesta entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.
En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

– D’accés: L’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació referent al tractaments realitzats.

– Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.

– Supressió: L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l’interessat s’oposa al tractament, les dades s’han tractat il·lícitament, s’han de suprimir per a complir una obligació legal o s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació dirigida a menors.

– Limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent en marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.

– Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

– Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, , si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es fa per mitjans automatitzats.

– No ser objecte de decisions individuals automatitzades:
L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti negativament.

Aquestes peticions farà falta que es faci a Carretera de Tarragona 1 de 43800 Valls (Tarragona) o a info@xipset.net
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a : info@xiset.net .

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de SOLUCIONS IT XIPSET SL . Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, de la seva presència a xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella en altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme dependent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa.
Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualssevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per SOLUCIONS IT XIPSET SL per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi en aquesta pàgina, no sent responsabilitat de SOLUCIONS IT XIPSET SL l’ús que l’usuari pugui dur a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de ( Nom de l’entitat ).
( Nom de l’entitat ) no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. SOLUCIONS IT XIPSET SL poseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l’usuari transfereix programari d’aquest website a la seva terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.